Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

ศัลยกรรมประสาทและสมอง

นพ.จาตุรงค์ คำทา

ประสาทศัลยศาสตร์

ศัลยกรรมกระดูก

นพ.ธนก ชมพูนุช

ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

ศูนย์มะเร็งพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

นพ.ธนา ปฏิมารัตนานันท์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

นพ.ธนิตพงศ์ เมธีพิสิษฐ์

อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.พัฒนพงษ์ รัศมี

ศัลยศาสตร์

ศัลยกรรมกระดูก

นพ.มหิศวร ทองอินทร์

ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

แผนกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจและปอด

นพ.วงศกร กัลยพฤกษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินหายใจและปอด

แผนกศัลยกรรมตกแต่ง

นพ.ศราวุฒิ สมานชาติ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศัลยกรรมกระดูก

นพ.ศิรวิชญ์ คำแพง

ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ เฉพาะทางผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

แผนกรังสีวิทยา

พญ.กฤติกา ทองอินทร์

รังสีวินิจฉัย

แผนกหูคอจมูก

แผนกสูตินรีเวช-ฝากครรภ์

พญ.ชัชฎาภรณ์ ไชยรักษ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แผนกสูตินรีเวช-ฝากครรภ์

พญ.ชุติกาญจน์ ธรรมศิริ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แผนกอายุรกรรมโรคไต

พญ.นงนุช หล่อวัฒนตระกูล

อายุรศาสตร์โรคไต

ตรวจสุขภาพ

พญ.ปาริชาติ เมืองไทย

เวชศาสตร์ครอบครัว

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

พญ.วรรน์นา พิมานแพง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

แผนกกุมารเวช

พญ.เพ็ญรวี ขาวสำลี

กุมารเวชศาสตร์

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง