Header

แพ็กเกจตรวจความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือด Standard

ราคา 5,200.-

ราคา 5,200.-

การตรวจความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือด

มีเป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงของภาวะภูมิคุ้มกันของหัวใจ ดังนี้

1. การลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด: การตรวจความเสี่ยงช่วยในการระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นตัวเริ่มต้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด

    เช่น ความดันโลหิตสูง, ระดับไขมันในเลือดสูง, น้ำหนักเกิน, และสุขสภาพทางกายอื่น ๆ การระบุและการจัดการปัจจัยเหล่านี้อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

2. เป็นการคัดกรองโรคไปในตัว: การตรวจความเสี่ยงทางสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดช่วยในการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อการเฝ้าระวังและการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

    เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้ทันท่วงที

3. การส่งเสริมสุขภาพ: การตรวจความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือดช่วยในการส่งเสริมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

    เช่น การออกกำลังกาย, การควบคุมน้ำหนัก, การลดบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง, และการเลิกสูบบุหรี่

4. การดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด: สำหรับบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง การตรวจความเสี่ยงนี้ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

    ในระยะต้นและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะที่รุนแรงได้

ดังนั้น การตรวจความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือดเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะต้นและช่วยในการรักษาสุขภาพหัวใจในระยะยาว

    การปรึกษาแพทย์ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมและการตรวจสอบที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพของคุณอีกด้วย

 

แพ็กเกจตรวจความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือด

แพ็กเกจ Standard ราคา 5,200 บาท
แพ็กเกจ Premium ราคา 8,500 บาท


*ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม