កញ្ចប់សេវាកម្ម&ប្រូមូស៊ិន

ពត៌មានបន្ថែម Telegram +85568898288

แพ็กเกจ

พริ้นซ์มากกว่ารัก(ษา) ปี2 พร้อมแพ็กเกจตรวจสุขภาพสุดคุ้ม

แพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจเช็คความเสี่ยง STD

แพ็กเกจ

แจก&แถม เมื่อซื้อแพ็กเกจHappy Senior Care

แพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพวัยเกษียณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าร้อนนี้ระวังโรค ลมแดด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้บริการ24ชั่วโมง เจ็บป่วยฉุกเฉิน นึกถึง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

แพ็กเกจ

แพ็กเกจรักษาการปวดข้อด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือด

แพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ปี2023

โปรโมชั่น

วัคซีน มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก 6 เดือน – 5 ปี

โปรโมชั่น

รักษาท่อน้ำนมอุดตัน 3ครั้ง 990.-

กิจกรรม

‘พริ้นซ์ ศรีสะเกษ’ จับมือสภากาชาด-รพ.ศรีสะเกษ ทำดีวันแม่แห่งชาติ

แพ็กเกจ

แพ็กเกจถ่ายภาพเจ้าตัวน้อยหลังคลอด 2,900.-

แพ็กเกจ

วัคซีนโมเดอร์นา (Spikevax) 490.-

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม ทำบุญครบรอบ 1ปี พริ้นซ์ศรีสะเกษ

แพ็กเกจ

มีประกันสังคม รับสิทธิคลอดที่พริ้นซ์ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอบคุณผู้ติดตาม Facebook Fanpage 3 หมื่นคน

แพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้ สำหรับเด็ก 3,200.-

แพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้ ในกลุ่มสิ่งแวดล้อม 2,500.-

แพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้ ในกลุ่มอาหาร 2,500.-

แพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้ ในอาหารและสิ่งแวดล้อม 4,200.-

แพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

แพ็กเกจ

รวมแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย ที่พริ้นซ์ ศรีสะเกษ

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติด Covid-19

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูบบุหรี่จัด และดื่มสุราจัด

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์ชี้ “มะเร็งสมอง” ภัยเงียบ แต่มีสัญญาณเตือนให้สังเกตได้

ห้องพักพริ้นซ์

ห้องพัก VIP 4,900.-/คืน (รวมค่าบริการและอาหารแล้ว)

ห้องพักพริ้นซ์

ห้องพรีเมี่ยม 3,700.-/คืน (รวมค่าบริการและค่าอาหารแล้ว)

ห้องพักพริ้นซ์

ห้องพักเด็กแบบดีลักซ์ 2,700.-/คืน (รวมค่าการพยาบาลและอาหารแล้ว)

ห้องพักพริ้นซ์

พักฟื้นที่พริ้นซ์อุ่นใจ ปลอดภัย หายห่วง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจาะไอเดีย “เฮียโต้ง” ดึงเครือพริ้นซ์ร่วมทุนโรงพยาบาล

กิจกรรม

SISAKET RUN MINI-HALF MARATHORN 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็ก New Normal 2021